Services             Contact US             WebMail

Publications

Journal

Publications

Shajeda Azizi, Khursheda Akhtar, Shahidullah Azizi, M. Kariul Islam, Sajidul Huq, Raziur Rahman, Sayeda M. Chowdhury.

Md Kariul Islam, Ali Md Shukur, Akanda SAM Ziaur Rahman, Rahman Shahnaz, Kamruzzaman AHM, Pavel Sharif Abdul Kader, Baki Jannatul.

Nusrat Homaira, Stephen P. Luby, Kamal Hossain, Kariul Islam, Makhdum Ahmed, Mustafizur Rahman, Ziaur Rahman, Repon C. Paul, Mejbah Uddin Bhuiyan, W. Abdullah Brooks, Badrul Munir Sohel, Kajal Chandra Banik, Marc-Alain Widdowson, Melisa Willby, Mahmudur Rahman, Joseph Bresee, Katharine-Sturm Ramirez, Eduardo Azziz-Baumgartner.

Mohammad Sirajul Islam, Zahid Hayat Mahmud, Partha Sarathi Gope, Rokon Zaman, Zahid Hossain, Mohammad Shafiqul Islam, Dinesh Mondal, Yushuf Sharker, Md Kariul Islam, Hasin Jahan, Abbas Bhuiya, Hubert P Endtz, Alejandro Rafael, Cravioto, Valerie Curtis, Ousmane Touré, Sandy Cairncross.

Nusrat Homaira, Stephen P Luby, ASM Alamgir, Md Kariul Islam, Repon C Paul, Jaynal Abedin, Mustafizur Rahman, Tasnim Azim, Goutam Podder, Badrul Munir Sohel, Abdullah Brooks, Alicia M Fry, Marc-Alain Widdowson, Joseph Bresee, Mahmudur Rahman, Eduardo Azziz-Baumgartner.

Sirajul Islam, Zahid Hayat Mahmud, Md. Hafiz Uddin, Md Kariul Islam, Mamoon Yunus, G.B. Nair, Hubert P Endtz, David Sack.

Sirajul Islam, Zahid Hayat Mahmud, Md. Hafiz Uddin, Md Kariul Islam, Mamoon Yunus, G.B. Nair, Hubert P Endtz, David Sack.

Md Kariul Islam, Ali Md Shukur, Akanda SAM Ziaur Rahman, Rahman Shahnaz, Kamruzzaman AHM, Pavel Sharif Abdul Kader, Baki Jannatul

Md Kariul Islam, Ali Md Shukur, Akanda SAM Ziaur Rahman, Rahman Shahnaz, Kamruzzaman AHM, Pavel Sharif Abdul Kader, Baki Jannatul

Dr. Kazi Rakibul Islam, Dr. Md. Shafiur Rahman, Janntul Baki, Dr. Md. Shukur Ali, Md. Kariul Islam